micha-karmi

מיכה כרמי

מומחה בפיתוח ניהול חברה

שימש במשך 18 שנים מנכ”ל של חברות מובילות במשק., בעל נסיון רב בכל תחומי הניהול. נסיון במיפוי תהליכים וממשקי עבודה בין מרכיבי הארגון, הגדרת תפקידים, קביעה והטמעה של נהלי עבודה ופיתוח תקשורת פנים ארגונית. ידע וניסיון בהגדרת כלי מדידה, תמחיר ובהכנת תכניות עבודה. ניסיון בקשר עם ספקים בארץ ובחו”ל. בעל יכולות לתמוך וללות הנהלה קיימת לשיפור התהליכים הניהוליים, לסייע בהקמת נושא פעילות חדש, וכן יכול לשמש כמחליף זמני בתפקיד מנכ”ל לתקופת מעבר קצובה. מיכה ניהל את משקר ואת נביעות בקבוצת קוקה קולה, אשר אופיינו בתקופת כהונתו בכניסה לפעילויות חדשות, צמיחה מהירה וכן בפיתוח ובהטמעה של כל מרכיבי הניהול. מיכה הוא בעל תואר B.Sc בכלכלה ובלימודי עבודה מאוניברסיטת תל-אביב.

Posted in Team.