sharon-mark

שרון מרק

יועצת לפיתוח בר קיימא

שרון מרק, מייסדת ויו״ר פורום המאה לקידום המצוינות, דוקטורנטית ביה״ס פורטר ללימודי הסביבה, אוניברסיטת תל אביב. מומחית בתחומי מיחזור פסולת, קיימות וחינוך סביבתי, מודעות סביבתית, חרדים וסביבה, אקולוגיה עירונית. יסדה בעיר מגוריה אשדוד את ״פורום המאה״ ,פורום עצמאי וא-פוליטי המאגד פרופסורים וד״ר (PhD, MD) ממוסדות ההשלכה המובילים בארץ, תושבי אשדוד. הפורום הוקם מתוך הבנה שהקהילה המדעית ואנשי המחקר בפרט נדרשים להנהיג את הדרך ולהניח את אבני היסוד הנחוצות להתפתחות הידע המוביל לפרקטיקה בקרב תושבי העיר אותה חברי הפורום שואפים להעצים. מטרתו לקדם את השיח המחקרי בעיר, לפתח ולהנגיש ידע רלוונטי לחיי העיר והתושבים, לייצר חיבורים חדשים ומיטיבים בין האקדמיה לבין התעשייה בעירֿ, תוך ניסוח ניירות עמדה בנושאים רלוונטיים וכתיבת החזון העירוני העתידי מנקודות מבט פילוסופיות ומחקריות שונות.

Posted in Team.